Privacybeleid van Relatie- en gezinspraktijk – Alke Slump

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Wanneer u in deze praktijk een therapietraject aangaat, verklaart u dat u op de hoogte bent van de tekst op deze pagina en hiermee akkoord gaat.

Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
  • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de persoonlijke gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de Zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar:

  • uw naam en geboortedatum
  • de datum van de behandeling
  • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘psychosociaal consult’ of   ‘behandelgesprek’
  • de kosten van het consult

Overige informatie

Deze website bezoekt u anoniem. Ik respecteer uw privacy. Relatie- en Gezinstherapie Praktijk – Alke Slump hecht veel waarde aan uw oordeel en eventuele suggesties ten aanzien van onze site. Indien u vragen, opmerkingen of suggesties heeft dan kunt u contact met ons opnemen.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Voor de verwerking van persoonsgegevens is mevrouw A. Slump verantwoordelijk. De contactgegevens  zijn:

Alke Slump,

Heegermeerstraat 41,

8531 RN –  Lemmer.

info@relatie-gezinstherapiepraktijk.nl

De persoonsgegevens die ik van u heb.

De persoonsgegevens die wij van u hebben, zijn contactgegevens zoals naam, e-mailadres, adres, (mobiele) telefoonnummer. Deze gegevens worden niet verwerkt of aan derden verstrekt. De financiële gegevens die wij hebben zijn enkel de bankrekeningnummers etc. die wij aantreffen op de bankafschriften. Deze worden anderszins niet geadministreerd of verwerkt.

Hoe lang bewaar ik uw persoonsgegevens?

Ik bewaar uw persoonsgegevens zolang dit wettelijk verplicht is (financiële gegevens), dan wel voor zolang u dat aangeeft.

Welke rechten heeft u ten aanzien van uw persoonsgegevens en hoe kunt u deze rechten uitoefenen?

Op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving heeft u verschillende rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens, waaronder: Relatie- en gezinstherapie praktijk neemt gepaste en redelijke veiligheidsmaatregelen om uw persoons- en financiële gegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, aanpassingen, openbaarmaking, verlies of oneigenlijk gebruik, en om de juistheid en integriteit van uw persoonsgegevens te beschermen. Om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen, tref ik technische en  organisatorische maatregelen, waaronder beveiliging ten aanzien van toegang tot mijn systeem.

Recht op inzage

Op uw verzoek zal Relatie- en Gezinstherapie Praktijk – Alke Slump u informatie verstrekken betreffende de gegevens die ik over u heb.

Recht op rectificatie

Op uw verzoek zal Relatie- en Gezinstherapie Praktijk – Alke Slump uw persoonsgegevens corrigeren, aanvullen, blokkeren of verwijderen in het geval dat deze feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn voor het doel of doelen van de verwerking, of wanneer deze verwerkt worden op enige andere wijze die inbreuk maakt op een wettelijke bepaling.

Intrekken van uw toestemming

Indien Relatie- en Gezinstherapie Praktijk – Alke Slump uw persoonsgegevens op grond van toestemming verwerkt, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken voor toekomstige verwerking door Relatie- en Gezinstherapie Praktijk – Alke Slump van uw persoonsgegevens.

Recht op gegevenswissing

Indien van toepassing zal Relatie- en Gezinstherapie Praktijk – Alke Slump uw persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging wissen (recht op vergetelheid).

Recht tot indienen klacht

Tot slot heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens in strijd met deze privacyverklaring worden verwerkt.

Indien u een van uw rechten wilt uitoefenen, kunt u dit doen door uw verzoek te richten aan Relatie- en Gezinstherapie Praktijk – Alke Slump. Zie hiervoor de bovenstaande contactgegevens.

Dit privacy beleid wordt van tijd tot tijd bijgewerkt. De meest recente versie staat op de website https://relatie-gezinstherapiepraktijk.nl.