Relatie- en gezinstherapie is een vorm van psychotherapie en wordt ook systeemtherapie genoemd.

Relatietherapie

Relaties zijn voor mensen van wezenlijk belang. Wanneer uw relatie niet loopt zoals u wilt en u komt er samen niet meer uit, dan kan therapie helpen. Als therapeut kan ik geen problemen oplossen. Ik kan u wel helpen patronen in uw relatie te onderzoeken die u samen hebt opgebouwd, maar die niet meer goed werken. U kunt dan oefenen met nieuwe manieren om met uzelf en de ander om te gaan. Voor relatietherapie is het belangrijk dat u er beiden voor open staat en er moeite voor wilt doen. Relatietherapie kan ook helpend zijn wanneer u op een constructieve manier de partnerrelatie wilt beëindigen. Daarbij kan het vormgeven van uw relatie als gescheiden ouders en de omgang/opvoeding van uw kind(eren) een belangrijk onderwerp van gesprek zijn.

Gezinstherapie

In gezinstherapie kan het gaan over problemen die in het gezin/familie ervaren worden, zoals bijvoorbeeld:

 • het al of niet uit huis gaan van volwassen kinderen
 • problemen rond zorg dragen voor oudere ouders
 • conflicten tussen broers en zussen
 • jaloezie en ervaren van afstand tussen elkaar
 • een traumatische ervaring in gezin/familie, zoals verlies of ziekte
 • In gezinstherapie wordt een veilige sfeer gecreëerd en aandacht gegeven aan het verhaal van alle betrokkenen. Op deze manier ontstaat er weer ruimte om naar elkaar te luisteren en voor begrip. Belangrijk hierbij is dat ik uitga van de eigen veerkracht en wens van het gezin om onderling respect en vertrouwen te herstellen.

  Lees hier verder over relatie- en gezinstherapie:

  Wat is relatie- en gezinstherapie?

  Relatie- en gezinstherapie is een vorm van psychotherapie en wordt ook systeemtherapie genoemd. Het belangrijkste kenmerk van relatie- en gezinstherapie is dat belangrijke naasten zoals de partner, kinderen, broer, zus, ouders, buren, vrienden of collega’s betrokken worden bij de therapie. Tijdens de therapie is er veel aandacht voor de onderlinge interactiepatronen en de verbetering hiervan. Er wordt ook rekening gehouden met eventuele belangrijke afwezigen.

  Uitgangspunt is dat een probleem of een (psychische) klacht nooit op zichzelf staat. De sociale, relationele en culturele context speelt altijd een rol. De leefsituatie en relaties – samen het systeem – hebben invloed op problemen. Tijdens de therapie wordt besproken welke invloed omgevingsfactoren zoals werk, school, buurt, religie en cultuur hebben op het probleem en op alle betrokkenen.

  Wat kan relatie – en gezinstherapie voor mij betekenen?

  Door aandacht en beïnvloeding van meerdere individuen binnen het systeem en hun onderlinge interactiepatronen, kom je sneller tot de kern van het probleem. Gesprekken met een systeemtherapeut zorgen voor meer begrip tussen jou en je naasten. Door het betrekken van naasten bij de therapie, treedt er sneller herstel op. Als betrokkenen elkaar beter begrijpen en ondersteunen, wordt bovendien het risico op verergering of terugkeer van het probleem kleiner.

  Relatie- en gezinstherapie is breed inzetbaar. Door in een vroeg stadium belangrijke naasten te betrekken bij de therapie kan voorkomen worden dat de problemen groter worden. Bijvoorbeeld dat een gezin uit balans raakt door relatieproblemen van de ouders of dat naasten ook (psychische) klachten ontwikkelen.

  Hoe werkt relatie- en gezinstherapie?

  De cliënt en naast betrokkenen worden uitgenodigd voor een intakegesprek. Daarin komt onder andere aan de orde:

 • wat de klachten en problemen zijn
 • hoe ze zijn ontstaan
 • de impact van de klachten en problemen op alle betrokkenen
 • het doel van de therapie
 • wat de gewenste veranderingen zijn
 • wat er nodig is om de gewenste verandering tot stand te brengen
 • het aantal benodigde gesprekken en de frequentie hiervan
 • In de gesprekken kan de nadruk liggen op het veranderen van de omgang met elkaar of op het veranderen van de manier waarop tegen het probleem wordt aangekeken.

  In de therapie worden alle betrokkenen zich bewust van de manier waarop ze op elkaar reageren en krijgen ze zicht op de invloed die ze op elkaar hebben. Van daaruit wordt er gewerkt naar een oplossing.

  Lees verder over relatie en gezinstherapie op de website van de NVRG. (bron)